Pejabat Pendaftar, UPM
carian di Laman Web Pejabat Pendaftar sahaja
Pejabat Pendaftar | Universiti Putra Malaysia
CUTI DALAM PERKHIDMATAN (CDP)
 
JENIS-JENIS CUTI KERANA PERKHIDMATAN

1. Cuti rehat;
2. Cuti separuh gaji;
3. Cuti tanpa gaji

1. CUTI REHAT
  Kelayakan cuti rehat seseorang pegawai dalam setahun adalah mengikut Gred/Kategori dan tahun perkhidmatan seperti berikut:

Kelayakan Cuti Rehat – PP Bil 4/2002 Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebelum 1 September 2005

Kumpulan/
Gred
Kurang
10 Tahun
Genap
10 Tahun
Pengurusan Tertinggi
30 hari
35 hari
31 – 54
30 hari
35 hari
21 – 30
25 hari
30 hari
1 – 20
20 hari
25 hari


Kelayakan Cuti Rehat – PP Bil 20/2005 Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Mulai 1 September 2005

Kumpulan/
Gred
Kurang
10 Tahun
Genap
10 Tahun
Pengurusan Tertinggi
30 hari
30 hari
31 – 54
30 hari
30 hari
21 – 30
25 hari
30 hari
1 – 20
20 hari
25 hari


Kelayakan Cuti Rehat – PP Bil 14/2008 Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Mulai 1 Januari 2009

Kumpulan/
Gred
Kurang
10 Tahun
Genap
10 Tahun
Pengurusan Tertinggi
25 hari
25 hari
31 – 54
25 hari
25 hari
21 – 30
25 hari
25 hari
1 – 20
20 hari
25 hari

Melalui Pekeliling ini bagi pegawai yang dilantik sebelum 1 Januari 2009 ketetapan kelayakan Cuti Rehat tahunan adalah berdasarkan pemilihan opsyen seperti berikut:-

Kekal
-
Kekal - Diberi kemudahan Cuti Rehat tahunan mengikut PP Bil. 4/2002 atau PP Bil 20/2005 atau PP Bil 2/2008
Bersetuju Memilih
-
Diberi kemudahan Cuti Rehat tahunan mengikut jadual kelayakan Cuti Rehat PP Bil. 14/2008

Cuti Rehat Tidak Genap Setahun Perkhidmatan

Diberi mengikut tempoh perkhidmatan yang melayakkan sahaja, dikira ke setengah hari berhampiran, iaitu atas kadar satu perdua belas kadar tahunan bagi tiap-tiap genap sebulan perkhidmatan yang melayakkan bagi sebarang perkhidmatan yang tidak genap sebulan

   
2. CUTI SEPARUH GAJI
   
  30 hari bagi setiap genap satu tahun perkhidmatan yang melayakkan tetapi tidak melebihi 180 hari.
   
3. CUTI TANPA GAJI
   
 
30 hari bagi setiap genap setahun perkhidmatan yang melayakkan tetapi tidak melebihi 360. Syarat minimum layak memohon cuti tanpa gaji ialah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. Tempoh cuti tanpa gaji yang diluluskan bagi sesuatu masa hendaklah tidak melebihi tiga bulan.


Cuti Tanpa Gaji Menjaga Anak

Sebanyak 1,825 hari (5 tahun) sepanjang tempoh perkhidmatan.

Bermula pada tarikh selepas tamatnya tempoh Cuti Bersalin bagi pegawai yang menggunakan Cuti Bersalin.

Bermula pada tarikh pegawai melahirkan anak bagi pegawai yang telah menggunakan sepenuhnya kemudahan Cuti Bersalin.


Cuti Tanpa Gaji Bagi Staf yang Mengikuti Pasangan Mereka Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Luar Negeri

Semua pegawai tetap yang ingin mengikuti pasangan mereka berkhidmat atau berkursus di dalam/luar negeri layak dipertimbangkan cuti tanpa gaji dengan syarat pasangan mereka telah dilantik berkhidmat  oleh  pihak  berkuasa  melantik  atau  diluluskan bertukar/berkursus oleh Ketua Jabatannya.

Maksimum tiga (3) tahun atau selama tempoh berkhidmat/kursus pasangan pegawai, mengikut mana yang lebih pendek. Ia boleh diambil secara terus menerus selama tiga (3) tahun atau berperingkat-peringkat sehingga mencapai had maksimum tiga (3) tahun.


CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN


Jenis-Jenis Cuti Atas Sebab-Sebab Perubatan

i. Cuti sakit
ii. Cuti sakit lanjutan
iii. Cuti kerantina
iv. Cuti bersalin
v. Cuti kecederaan
vi. Cuti tibi, kusta dan barah


Sijil Sakit


Cuti-cuti atas sebab perubatan adalah diberi oleh Ketua Jabatan atau Kuasa Tertentu bila seseorang pegawai itu disahkan oleh seseorang pegawai perubatan kerajaan atau oleh seorang doktor panel atau oleh sebuah Lembaga Perubatan sebagai tidak sihat untuk menjalankan tugas-tugas jawatannya. Pengesahan itu hendaklah di atas sijil sakit yang boleh diterima dan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Jabatan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh cuti itu bermula.


1. Cuti Sakit

90 hari pertama
-
Kuasa Ketua Jabatan
90 hari kedua
-
Kuasa Tertentu
i. Kumpulan Sokongan
- kelulusan Pendaftar
ii. Kumpulan Pengurusan dan Profesional
- kelulusan Naib Canselor


Sekiranya seorang pegawai itu masih disahkan tidak sihat setelah menghabiskan cuti sakit di atas maka Ketua Jabatannya boleh memberinya apa-apa cuti rehat yang masih ada lagi untuknya.

Seorang pegawai yang diberi semua cuti-cuti di atas tidak boleh diberi sebarang cuti lagi sehingga ia diperiksa oleh sebuah Lembaga Perubatan.

Cuti Sakit Melebihi 45 Hari Setahun

Seseorang pegawai yang telah mengambil cuti sakit berjumlah 45 hari atau lebih dalam tiap-tiap tahun bagi tempoh tiga tahun berturut-turut boleh dikehendaki oleh Ketua Jabatannya untuk diperiksa kesihatannya oleh Lembaga Perubatan, tidak kira samada ia telah melaporkan dirinya sakit lagi atau tidak.


2.
Cuti Sakit Lanjutan

Selepas cuti sakit bergaji penuh selama 180 hari dan juga cuti rehat yang berkelayakan pegawai masih tidak sihat untuk bertugas pegawai boleh diberi cuti separuh gaji sehingga 90 hari dengan perakuan Lembaga Perubatan sementara menunggu Laporan Lembaga Perubatan, sijil sakit boleh diterima bagi tujuan cuti separuh gaji tersebut. Anggota hendaklah diberi cuti tanpa gaji jika tidak mengemukakan sijil sakit bagi tempoh menunggu Laporan Lembaga Perubatan berkenaan.

Sekiranya masih lagi tidak sihat dan diperakukan oleh Lembaga Perubatan sebagai ada harapan untuk sembuh, anggota itu masih boleh diberi cuti sakit, iaitu secara cuti tanpa gaji tidak melebihi 90 hari dengan diberi Elaun Bantuan bersamaan separuh gaji.

Diberi dalam satu tahun kalendar. Kemudahan ini boleh diulangi dalam tahun kedua. Selepas tempoh tersebut jika pegawai masih belum sembuh, pegawai boleh dibersarakan dengan perakuan Lembaga Perubatan.


3. Cuti Kerantina

Diberi kepada pegawai yang ditahan di mana-mana stesen kerantina.

Bergaji penuh mengikut tempoh penahanan oleh pihak berkuasa kesihatan.
   
4.
Cuti Bersalin

300 hari sepanjang tempoh perkhidmatan.

Pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari bagi setiap kelahiran.

Apabila telah menggunakan kelayakan maksimum 300 hari kemudahan Cuti Bersalin, pegawai dikehendaki untuk memenuhi tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari dengan menggunakan kemudahan cuti rehatnya dan jikalau cuti rehatnya sudah habis atau tidak mencukupi, ia boleh diberi cuti bersalin tanpa gaji atau cuti menjaga anak (tanpa gaji).
   
5.
Cuti Kecederaan (Sebagai Cuti Sakit Tambahan)

Diberi kepada pegawai yang mendapat kecederaan semasa menjalankan tugas rasmi sebagai tambahan setelah menggunakan kelayakan Cuti Sakit.

Hanya boleh diluluskan oleh Kuasa Tertentu setelah menimbangkan kenyataan pemeriksaan sebuah Lembaga Perubatan yang membuat perakuan-perakuan bahawa pegawai itu mempunyai harapan untuk sembuh dan berpunca daripada kecederaan semasa bertugas.

Bergaji penuh hingga ke satu tarikh pegawai akan pulih, atau ke tarikh ia akan dibersarakan dari perkhidmatannya
   
6.
Cuti Tibi, Kusta Dan Barah
(dengan syarat ia menerima rawatan di hospital kerajaan terus menerus semasa sakitnya)


Pesakit Barah dan Kusta

Cuti sakit bergaji penuh yang tidak melebihi 24 bulan.

Tibi

Cuti sakit bergaji penuh yang tidak melebihi 12 bulan.

Kemudahan juga diberi kepada jenis penyakit yang setaraf dengan penyakit tibi, kusta dan barah, yang memerlukan tempoh rawatan yang panjang untuk pulih. Jenis penyakit yang dimaksudkan hendaklah diperakukan oleh sebuah Lembaga Perubatan.

Setelah menghabiskan cuti di atas pegawai boleh mengambil cuti rehat yang ia masih berkelayakan.

Cuti separuh gaji yang tidak melebihi 12 bulan boleh diberi dengan kelulusan Kuasa Tertentu setelah tamatnya cuti-cuti di atas.

Setelah menghabiskan semua cuti-cuti di atas tiada apa-apa cuti yang boleh diberi lagi melainkan atas budi bicara Kuasa Tertentu. Kuasa Tertentu boleh menimbangkan apa-apa cuti tambahan sama ada bergaji penuh atau separuh gaji atau pegawai ini boleh dibersarakan daripada perkhidmatan.

Cuti-cuti di atas boleh juga diberi jikalau seseorang pegawai itu berubat di yayasan bukan kerajaan yang telah diluluskan terlebih dahulu oleh Kuasa Tertentu tetapi pegawai itu hendaklah membayar sendiri segala perbelanjaan rawatan yang dikenakan oleh yayasan tersebut.JENIS CUTI LAIN

1. Cuti Haji

40 hari, sekali dalam tempoh perkhidmatan.

Berkhidmat tidak kurang daripada 4 tahun dan telah disahkan dalam jawatannya. Bagi maksud ini, perkhidmatan dengan kerajaan, badan berkanun atau kuasa tempatan boleh diambil kira dengan syarat tiada perletakan jawatan dan perkhidmatan-perkhidmatan itu tidak terputus.

2.
Cuti Kerana Berkursus

Seseorang pegawai yang telah dipilih atau dibenarkan oleh Universiti untuk mengikuti apa jua jenis kursus latihan atau pengajian yang diakui sama ada dengan bergaji penuh, separuh gaji atau tanpa gaji dan sama ada untuk kursus diploma, ijazah asas, lepasan ijazah atau kursus lanjutan, boleh diberi cuti bagi jangka masa berikut:-

i. Bagi  tempoh  kursus  yang  diikuti  termasuk cuti akademik dan rehat yang  jatuh pada masa kursus itu;
ii. Bagi  tempoh  perjalanan  ke  tempat  belajar  dan  perjalanan  balik  selepas  kursus mengikut jalan yang paling dekat;
iii. Bagi tempoh menunggu di luar negeri yang tidak dapat dielakkan yang disebabkan oleh urusan-urusan perjalanan tempatan

Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan

Bagi pegawai yang menamatkan kursus/pengajian yang melebihi 12 bulan Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti rehat tidak melebihi 7 hari jika pegawai masih mempunyai baki cuti rehat sebelum pergi berkursus.


3. Cuti Tidak Berekod

3.1
Cuti Gantian

Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi Cuti Gantian oleh Ketua Jabatan kerana dipanggil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa, hari kelepasan awam atau hari kelepasan mingguan.

Cuti Gantian ini hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa. Manakala tempoh sah kelayakannya adalah 6 bulan daripada tarikh kelulusan oleh Ketua Jabatan.

9 jam kerja lebih masa boleh diberi 1 hari cuti gantian.


3.2
Cuti Latihan Pasukan Sukarela

30 hari setahun. Cuti tidak berekod sebanyak 2 hari lagi boleh diberi bagi perjalanan ke tempat latihan atau khemah dan sebaliknya.


3.3
Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan atau Kursus-Kursus Tertentu

14 hari setahun, Cuti tidak berekod sebanyak 2 hari lagi boleh diberi bagi perjalanan pergi ke tempat latihan atau khemah dan sebaliknya.


3.4 Cuti Latihan Koperasi

Diberi kepada pegawai yang menjadi ahli sebuah Syarikat Kerjasama dan telah membuat akuan secara bertulis untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasamanya bila–bila masa dalam masa dua tahun selepas kursus itu, iaitu sekiranya ia dijemput atau dilantik ke sebarang jawatan, boleh diberi cuti tidak berekod tidak melebihi dua bulan untuk menghadiri kursus kerjasama di Maktab Kerjasama.


3.5
Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan

Tertakluk kepada hari peperiksaan sahaja.

Untuk membolehkan seseorang pegawai memasuki sebarang peperiksaan yang dianggap oleh Ketua Jabatan boleh memperbaiki peluang hidup pegawai.


3.6
Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas

Diberi mengikut tempoh sebenar mesyuarat itu dijalankan dan tambahan masa yang berpatutan untuk sampai ke tempat mesyuarat dan balik darinya dengan syarat kedua-dua masa tersebut tidak melebihi dua hari.


3.7
Untuk Mengambil Bahagian Dalam Sukan Perwakilan

30 hari setahun.

Sebarang cuti tambahan hanya boleh diluluskan oleh Kuasa Tertentu dan permohonan untuk kelulusan Kuasa Tertentu hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum tarikh cuti tersebut hendak dimulakan.


3.8 Cuti Tugas Khas Perubatan

Diberi kepada pegawai berikut:

i. Pegawai yang menjalankan tugas-tugas X-Ray sepenuh masa dan terdedah kepada pancaran X-Ray;
ii. Pegawai di pusat-pusat perubatan tertentu di mana jenis-jenis tugas yang dijalankan adalah merbahaya atau tidak digemari

14 hari setahun, diambil dalam tahun yang ia diperolehi. Manakala bagi seseorang pegawai yang menjalankan tugas khas perubatan kurang daripada satu tahun, kelayakannya ialah setimpal dengan perkhidmatan yang melayakkan dalam menjalankan tugas khas itu.


3.9
Cuti Isteri Bersalin

Tujuh hari, termasuk hari kelepasan am dan diberi lima kali sepanjang perkhidmatan.


3.10
Cuti Urusan Kematian Anggota Keluarga Terdekat

Tiga hari, termasuk semua hari rehat dan hari kelepasan am iaitu bermula pada tarikh kematian ahli keluarga terdekat atau pada hari berikutnya jika ahli keluarga berkenaan meninggal dunia selepas waktu pejabat.


3.11 Kebenaran Tidak Hadir Bertugas Atas Sebab-Sebab Kecemasan Am

Kecemasan am; seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi, jambatan runtuh, lain-lain malapetaka dan bencana alam, perintah berkurung dan sekatan am oleh pihak berkuasa yang menyebabkan terhalangnya perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa, Hendaklah mengemukakan satu surat perakuan sebaik sahaja pegawai itu bertugas semula dan Ketua Jabatan berpuas hati dan mengesahkan kecemasan am telah berlaku yang menyebabkan pegawai itu tidak hadir bertugas.


KELAYAKAN CUTI STAF KONTRAK

Pegawai bertaraf kontrak berkelayakan mendapat cuti mengikut syarat-syarat dalam kontrak mereka. Jika tidak disebutkan apa-apa peruntukan tentang cuti dalam kontrak, mereka boleh diberi cuti  mengikut pemberian kemudahan cuti kepada pegawai lantikan kontrak berpandukan PP Bil 2 Tahun 2008/Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak dan PP Bil 17 Tahun 2008/Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Bagi Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak.

 
 
 
 
permohonan jawatan secara online!
sistem pengurusan kualiti UPM
sistem pengurusan perubatan UPM
sistem kajian kepuasan pelanggan
     
 
 

 
e-book pejabat pendaftar
e-book pejabat pendaftar
 
  STATISTIK SEMASA PEGAWAI UPM  
   
  Petunjuk:
AKAD
:
Pegawai Akademik (termasuk Tenaga Adjung, Kursi, Pasca Doktoral, Sarjana Tamu, Pengajar Khas, Felo Perunding, Felo Penyelidik)
P&P
:
Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional Bukan Akademik (tidak termasuk Tutor)
SOK : Pegawai Kumpulan Sokongan
     
 
Hakcipta Terpelihara © 2009 Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia
PENAFIAN: Pejabat Pendaftar, UPM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana maklumat dalam laman Web Portal ini
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768
 
log-Medik naik pangkat e-File kajian kepuasan pelanggan ops sah! Sistem Permohonan Cuti Belajar Sistem Pengurusan Latihan Universiti Putra Malaysia infoman